piliscsaba_cimer

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre a gyermek szociális helyzete alapján jogosult, célja annak megállapítása, hogy a gyermek jogosult a törvényben meghatározott pénzbeli támogatások és egyéb kedvezmények igénybe vételére.

 

A támogatás mértéke
Annak a gyermeknek, akinek szociális helyzete alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát igazolják,
  •  bölcsődében, óvodában, az általános iskola 1-8 évfolyamán nappali rendszerű iskolai oktatásban,
     nyári napközis otthonban, fogyatékos gyermekeket ellátó intézményekben ingyenes étkezést kell biztosítani
  •  a fenti életkor alá nem tartozó tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kell megfizetni
  •  kedvezményes szünidei gyermekétkeztetést kell biztosítani
  •  évente kétszer természetbeni támogatást kap Erzsébet utalvány formájában
  •  külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeket is igénybe vehet
  •  hátrányos helyzetű minősítésre jogosult a felsőoktatási intézménybe történő felvétel során
  •  ingyenes tankönyvellátásra jogosult


Jogosultsági feltételek
A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át (2021-ben 39.900 Ft),
      aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
      ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
      ac) ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem
             töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (2021-ben 37.050 Ft) az a) pont alá nem tartozó esetben,

de mindkét esetben (a, b) feltétel, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon (hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog) értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen az alábbi értékeket:
    a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (2021-ben 570.000 Ft), vagy
    b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (2021-ben 1.995.000 Ft)

azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.


Időtartam:
A feltételek fennállása esetén a kedvezmény 1 év időtartamra kerül megállapításra:
– a gyermek 18 éves koráig, amennyiben addig nem folytat kereső tevékenységet
– a gyermek 23 éves koráig, amennyiben nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat
– a gyermek 25 éves koráig, amennyiben felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul.


A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
a) megszűnik a meghatározott időtartam leteltével,
b) megszüntetésre kerül, ha
     ba) a kérelemre, vagy hivatalból indult felülvizsgálat azzal az eredménnyel zárul, hogy a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, vagy
      bb) a gyermek gyermekvédelmi szakellátásba kerül.


Az eljárás menete
Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet a gyermek törvényes képviselője (szülő, gyám, családba fogadó gyám), nagykorú kérelmező esetén saját maga terjesztheti elő a lakóhely szerint illetékes önkormányzat jegyzőjénél. Amennyiben a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a kérelmet a tartózkodási hely szerinti önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani.

A kérelem elbírálása az önkormányzat jegyzőjének, mint gyámhatóságnak a feladata.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap. Sommás eljárásnak csak akkor van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, tehát a döntés meghozatalához szükséges minden információ rendelkezésre áll és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.

Csatolandó mellékeltek
•  A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
   3. sz. melléklete szerinti formanyomtatvány a megfelelő igazolásokkal együtt


Az eljárás során alkalmazott  jogszabályok
•  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
•  a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 
•  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
•  az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.),
•  a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelet


Ügyintéző:
       Szakállas Rita
       Telefon: 26 / 575-500 / 211
       Email: szakallas.rita@piliscsaba.hu
 

Ügyfélfogadási idő
      hétfőn: 13:00 – 18:00 óráig
      szerdán: 8:30 – 12:00 óráig és 13:00 – 16:00 óráig

 
Letölthető dokumentumok: