piliscsaba_cimer

Lakhatáshoz nyújtott települési támogatás - rendszeres

 

A Települési támogatást (lakhatáshoz) természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz nyújtjuk, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

A támogatás nyújtásának formája a szolgáltatóhoz történő átutalás. 
A támogatás villanyáram, víz- és gázfogyasztás, távhőszolgáltatás díjához igényelhető, de egy kérelmező csak egy típusú szolgáltatás támogatására jogosult.

 

Jogosultsági feltételek:
Támogatásra jogosult az a személy, akinek
•    a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. (2021-ben 85.500,-Ft, mivel az öregségi nyugdíj összege 28.500,-Ft)


Időtartam:
A támogatás egy év időtartamra kerül megállapításra.


A támogatás havi összege:
A támogatás összege a lakás nagyságtól függ. 
      - 40 m2 alatti lakás esetén 6.000,-Ft, egyedülálló esetén 7.000,-Ft
      - 41-55 m2 közötti lakás esetén 7.000,- Ft, egyedülálló esetén 8.000,-Ft
       -  56-70 m2 közötti lakás esetén 8.000,- Ft, egyedülálló esetén 9.000,-Ft
       - 70 m2 feletti lakás esetén 9.000,- Ft, egyedülálló esetén 10.000,-Ft
 

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
     – aláírt kérelem nyomtatvány (rendelet 3. számú melléklete)
     – a kérelmező és a háztartás tagjainak jövedelemigazolása 
     – legalább egy darab közüzemi számlát, amely nem lehet régebbi a kérelem benyújtását megelőző két hónapnál. 


Az eljárás menete
A kérelem és a mellékletek benyújtását követő legközelebbi Humán Bizottsági ülésen dönt a Bizottság a  jogosultságról és a támogatás havi összegéről, amelyről a határozatot a Hivatal küldi meg a jogosultnak.


Az eljárás során alkalmazott  jogszabályok
– a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
– az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
– a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
- Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete 


Ügyintéző:
       Szakállas Rita
       Telefon: 26-575-500/ 211
       Email:szakallas.rita@piliscsab.hu


Ügyfélfogadási idő
      hétfőn: 13:00 – 18:00 óráig
      szerdán: 8:30 – 12:00 óráig és 13:00 – 16:00 óráig

 
Letölthető dokumentumok: