piliscsaba_cimer

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

 

Jogosultsági feltételek:

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

  • a)    a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
  • b)    a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
  • c)    a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az a)-c) pontokban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll


Az eljárás menete
Az eljárás a törvényes képviselő kérelmére indul, melyet a Hivatal Igazgatási Osztályán - az erre rendszeresített formanyomtatványon - lehet benyújtani.
Benyújtási határidő folyamatos.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.


Eljárás megindítása
-  A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra - megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. ( a Formanyomtatvány A) és B) lapjának együttes kitöltése szükséges) 

-  A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. Ebben az esetben a meghatározott feltételek fennállását a kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg. (a Formanyomtatvány A) lapja „I) Személyi adatok” 1-3. pontjának és B) lapjának kitöltéses szükséges)

A kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásától esedékes.
 
Ha a helyi önkormányzat jegyzője hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 70%-át, a valós jövedelem az igazolt fenntartási költségek figyelembevételével kerül megállapításra.


Csatolandó mellékeltek
A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolvá-nyának, lakcímkártyájának és TAJ kártyájának bemutatása szükséges.
•    jövedelem igazolása - a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló jövedelemigazolás - részletes kifejtését tartalmazza 
     a kérelem nyomtatvány
•    lakóhely igazolása,
•    Óvodalátogatási, iskolalátogatási igazolás
•    kérelem okaként meghatározott helyzet igazolása


Az eljárás során alkalmazott  jogszabályok
•    a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
•    a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
•    az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)


Ügyintéző:
      Szakállas Rita
      Telefon: 26 / 575-500 / 211
      Email: szakallas.rita@piliscsaba.hu

Ügyfélfogadási idő
hétfőn: 13:00 – 18:00 óráig
szerdán: 8:30 – 12:00 óráig és 13:00 – 16:00 óráig


Letölthető dokumentumok: