piliscsaba_cimer

Ápoláshoz nyújtott települési támogatás- rendszeres

 

A Települési támogatást (ápolás) pénzbeli szociális ellátás formájában azon hozzátartozó részére nyújtjuk, aki állandó és tartós gondozásra szoruló, 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi.

 

Jogosultsági feltételek:
- a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, (2021-ben 85.500,-Ft, mivel az öregségi nyugdíj összege 28.500,-Ft)
-    mind az ápolt, mind az ápoló személy Piliscsaba városban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, amely ingatlan életvitelszerű lakhatásukat szolgálja, és ezt a tényt az elvégzett helyszíni szemle igazolja,
-    sem az ápoló személy, sem a vele egy háztartásban élő személyek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény szerinti vagyonnal nem rendelkeznek, és
-    a kérelmező nem jogosult a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 41. §-ában meghatározott ápolási díjra.
-    az ápolási tevékenység az ápoló számára munkából és jövedelemből való kiesést eredményez


Időtartam:
A támogatás legfeljebb egy év időtartamra kerül megállapításra.


A támogatás havi összege:
A támogatás havi összege bruttó 41.000,- Ft.


A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
– aláírt kérelem nyomtatvány (rendelet 1. számú melléklete)
– a kérelmező és a háztartás tagjainak jövedelemigazolása, 
– a háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt személy tartósan beteg vagy tartósan gondozásra szorul. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség vagy a gondozás várható időtartamát is.

Az eljárás menete
A kérelem és a mellékletek benyújtását követő legközelebbi Humán Bizottsági ülésen dönt a Bizottság a  jogosultságról és a támogatás havi összegéről, amelyről a határozatot a Hivatal küldi meg a jogosultnak.


Az eljárás során alkalmazott  jogszabályok:
– a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
– az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
– a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
- Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete 


Ügyintéző:
            Szakállas Rita
            Telefon: 26-575-500/ 211
            Email:  szakallas.rita@piliscsab.hu


Ügyfélfogadási idő
             hétfőn: 13:00 – 18:00 óráig
             szerdán: 8:30 – 12:00 óráig és 13:00 – 16:00 óráig

 
Letölthető dokumentumok: